Agenda ALV op 5 april 2016

Belangenvereniging Heemserbos
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 5 april 2016Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg
Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en thee
Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen 1 april 2015  Deze zijn te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl
  3. Mededelingen  De contributie blijft hetzelfde: gezinnen € 15,-, alleenwonende €12,-. rekeningnummer: NL09 RABO 03849 36342 t.n.v. de penningmeester Belangenvereniging Heemserbos
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie (mevr. Sterenberg en mevr. De Jong)
  7. Bestuurssamenstelling: Nieuw bestuurslid activiteiten: Mireille Gruppen.  Christiaan Boeve is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Mochten er tegenkandidaten zijn, dan moeten die vóór de vergadering worden ingediend en door tenminste 10 leden worden ondersteund.
  8. Rondvraag  Uitgebreide onderwerpen graag van te voren indienen bij de secretaris
  9. Sluiting

     Hierna is er gelegenheid voor gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
     Namens het bestuur:     Erna Hekert     Berkenlaan 5     Email: heemserbos@gmail.com  

Geef een reactie

Your email address will not be published.