Notulen ALV 5 april 2016

Locatie Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg

 1. Opening
  Voorzitter Christiaan Boeve opent de vergadering. Alle aanwezigen (26) werden van harte welkom geheten. Tevens werden de schriftelijke afmeldingen (6) voorgelezen.
 2. Notulen 1 april 2015
  Deze waren te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl Vanuit de aanwezigen kwam naar voren dat deze niet geopend konden worden. Als je intikt Heemserbos met charme, lukt het wel. Hier wordt een volgende keer op gecontroleerd. Tevens kwam er een verzoek om voor de volgende keer de notulen bij te voegen. Dit wordt nader bekeken. De notulen worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.
 3. Mededeling
  De contributie voor 2016 wordt onder de aandacht gebracht en blijft hetzelfde.
 4. Jaarverslag secretaris (zie bijlage 1)
  Geen op- of aanmerkingen, de maker wordt bedankt voor het samenstellen ervan.
 5. Jaarverslag penningmeester (zie bijlage 2)
  Henk Veltink geeft een korte toelichting. Hij benoemt dat de financiën er positief voorstaan. Dit komt doordat ons zomeruitje niet is doorgegaan. De administratiekosten bestaan uit kopieën en het daarbij behorende contract. Henk wordt bedankt voor het maken van dit heldere overzicht.
 6. Verslag kascommissie
  Mevr. De Jong en mevr. Sterenberg hebben de controle uitgevoerd. Mevr. De Jong leest een verklaring voor. Zij besluit deze met goedkeuring van de jaarstukken en verzoekt om het bestuur decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de commissie voor het gedane werk. Mevr. Sterenberg heeft deze taak 2 keer op zich genomen en is aftredend. Dhr. Kalkman meldt zich aan en neemt de nieuwe taak op zich samen met mevr. De Jong.
  7a. Bestuurssamenstelling
  Naar aanleiding van de vorige notulen heeft het nieuwe bestuurslid voor de activiteiten Mireille Gruppen de stap gemaakt om aan te schuiven als nieuw bestuurslid. Zij wordt alsnog van harte welkom geheten. Christiaan Boeve is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend. Bij deze is Christiaan opnieuw benoemd.

7b. Van de voorzitter
Ieder jaar is er 2 keer een overleg met de gemeente: het zogenoemde Breed Overleg (B.O.), waarvan Christiaan afgevaardigde is. Tevens is er een aantal keren overleg met het Plaatselijk Belang Heemse waarvan Ria de afgevaardigde is. Binnen deze setting zijn er veel raakvlakken met elkaar.
Wat speelt er en waar lopen wij tegenaan?

 • Onderhoud singels Lijsterbeslaan/Boslaan. Buurtbewoners zijn per brief op de hoogte gesteld over de acties/uitvoering. Nadien waren er vragen over de aanplant en het opruimen. Dat wordt meegenomen naar het B.O. en daar is gevraagd of er beleid is voor het onderhoud van de singels? Ja, de gemeente zal ervoor zorgen dat de betrokkenen op de hoogte worden gebracht.
 • Straatwerk/afvoer, etc. De gemeente geeft aan dat dit een meerjarenproject is en dat dit is weggezet in groot onderhoud. T.Z.t. komen er inspecties en bij urgentie zal dit opgepakt worden. We blijven het onder de aandacht brengen.
 • Stankoverlast Hessenweg.
  Het stankprobleem is onder controle gebracht. Als het zich weer opnieuw voordoet, kunnen de betreffende bewoners dit rechtstreeks melden bij de gemeente.
 • Bladhekken
  De gemeente blijft bij haar besluit/standpunt, het is een bezuinigingsactie. Als opmerking uit de zaal komt naar voren dat als het bladseizoen voorbij is, er ook geen blad meer neergelegd moet worden.
 • Landelijke burendag
  In 2014 waren er activiteiten in het Hazenbos/De Norden. In 2015 in de Vogelbuurt. Er ligt nu een verzoek van PB Heemse om dit op 24 september ’16 samen met de Hessenweg/Brandweg/Berkenlaan en het Heemserbos te organiseren. Het zou dan gehouden kunnen worden in De Esch.
 • Kruising Rabobank
  De situatie bij de kruising Rabobank/Hessenweg is zeer onoverzichtelijk en wordt als onveilig beschouwd, zeker voor fietsers. De gemeente geeft aan dat ze hier aan het monitoren zijn. Afwachten dus. Is het een idee om de voorrangssituatie daar met borden aan te geven. Dit wordt meegenomen naar het B.O.
 • Afvalinzameling
  Er komt een container voor plastic afval, maar wanneer die komt is nog afwachten.
 • Dierenpark Clara Feyoena Heem
  Het onderhoud vraagt geld en het Heemserbos heeft toegezegd dat er voor € 120,- per jaar aan rekeningen ingediend mag worden. Dhr. Veurink als actief vrijwilliger legt uit dat C.F.H. alleen het voer betaald. Hij gaat wel eerst met de rekeningen naar de directie en als dit niet gerealiseerd kan worden klopt hij bij de belangenvereniging aan. Er staan nog veel renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, zoals afrastering, dak, etc. op de lijst. De aanwezigen vragen of er nog eens naar het bedrag kan worden gekeken. Dit omdat er genoeg geld in kas zit. Dit punt wordt meegenomen.
 • Geringe belangstelling zomeruitje
  Hierover is gebrainstormd en er is besloten om de data op tijd aan te geven. Dus bij deze: ons volgende uitje is op 8 oktober en het zal spectaculair zijn.
 1. Rondvraag
 • Inbraken? De politie constateert dat de straatverlichting te wensen overlaat. Als tip wordt gegeven dat wanneer er een lamp kapot is dit te melden bij de gemeente/Limitec. De oranje verlichting gaat eruit, er wordt overgegaan op Led verlichting. Dit zit in een meerjarenplanning.
  Er is een buurtapp voor het Heemserbos. De wijkagent bepaalt wie erop komen (verdeling straten en bewoners). Er wordt gevraagd of er een bord “buurtpreventie” kan komen. Dit wordt meegenomen naar het B.O.
 • In onze wijk staat al heel lang een woning leeg. De eigenaar wil dit huis niet verkopen en verwaarloost het huis. Dit is een verpaupering voor de wijk en roept een onveilig gevoel op. In het verleden is Martin hier ook al mee bezig geweest en toen was er niets mogelijk. Christiaan neemt dit punt mee naar het B.O.
 • Ledenaantal ontbreekt?
  Dit staat nu op 88.
 • Belangenvereniging?
  De belangenvereniging is hoofdzaak wordt er vanuit de zaal aangegeven. Nieuwe bewoners zijn niet op de hoogte en moeten hiervan weten. Mireille bezoekt op korte termijn de nieuwe bewoners.
 • Info?
  Sommige aanwezigen geven aan dat ze te weinig horen omtrent het wel en wee van de Belangenvereniging en stellen het volgende voor: interview nieuwe mensen, 1-2 keer per jaar een nieuwsbrief, meer betrokkenheid. Iedereen wordt opgeroepen om ideeën te mailen.
 • Bord?
  Aan het begin van de wijk Hazenbos/De Norden staat een bord met deze naam. Kan er ook een bord komen met Heemserbos? Dit wordt meegenomen naar het B.O.
 1. Sluiting
  Als afsluiting heeft de voorzitter iets in het archief gevonden en leest dit voor.
  In een wereld zonder vertrouwen
  is het leven zonder hoop.
  Op elkaar weer leren bouwen
  haalt problemen uit de knoop.
  Reikt elkaar oprecht en warm de hand
  dat geeft toch een heel speciale band. Ook in het Heemserbos!

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.
Hij nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.

Geef een reactie

Your email address will not be published.