Notulen ALV Heemserbos 1 april 2015

Belangenvereniging Heemserbos 
Notulen Algemene Ledenvergadering 1 april 2015 
Locatie: Sjaloomkerk 
Welkom Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie, thee en erbij: een koekje.Onze wijkgenoten “druppelen” binnen. 
Opening Rond de klok van 19.45 uur opent onze voorzitter Martin Kedde de bijeenkomst. Helaas constateert hij, net als in 2014, een matige opkomst. Maar u bent er! Laten we beginnen.Er zijn extra notulen en andere stukken beschikbaar voor wie ze niet heeft. 
Notulen 2 april 2014Tekst en inhoud worden aan de orde gesteld. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Ze worden ter plekke goedgekeurd, met dank aan de maker. 
Mededelingen, door de voorzitter. Bladhekken. Binnen het kader van de bezuinigingen is er gewijzigd beleid, zo geeft de gemeente aan, in een reactie. We zullen het ermee moeten doen.Wateroverlast Zoals hier en daar in onze wijk, is onder de aandacht van de gemeente gebracht. Evenals hoogteverschillen in het asfalt, rond de zogenaamde molengootjes. Ze zijn in het donker moeilijk te zien, dit leidt tot struikel- en valpartijen. Deze zaken zullen bij komend onderhoud worden meegenomen.N34.Verkeersstromen, verkeersdichtheid en geluidsoverlast worden weer in kaart gebracht. Verhoging tot 100 km per uur, Witte Paal tot aan de grens met Drenthe, besluitvorming hierover in de loop van dit jaar. Manege.Procedure is afgehandeld en de vergunning verleend.Heemserpoort.Ria Braaksma is (namens PB Heemse ) 2x naar het overleg geweest, m.b.t. de opvang van vluchtelingen.Vragenlijst.Nadia Stap studeert Integrale Veiligheidskunde aan het Saxion in Deventer. Ze heeft een afstudeeropdracht: Woning en inbraak bij de politie in Hardenberg – ze komt zelf ook uit Heemse. Ze krijgt de gelegenheid haar vragenlijst toe te lichten. Martin geeft meteen tijd om in te vullen.Presentielijst.Het tekenen hiervan wordt nog even onder de aandacht gebracht. 
Mededelingen – door de secretaris.m.k.afwezig:  fam. Koopman – Eikenlaan; fam. Harmsen – Lindenlaan; fam. Brink – Elzenlaan; dhr. Van Asselt – Elzenlaan (nu woonachtig in Nijverdal ). De heren Seinen en Scholtens, beiden Lijsterbeslaan, maken van de gelegenheid gebruik om te melden, dat hun vrouwen er ook niet zijn. 
Jaarverslag 2014  –  door de secretaris.Dit leidt niet tot vragen en/of opmerkingen. De maker wordt bedankt voor het samenstellen ervan. 
Jaarverslag 2014  –  door de penningmeester.Henk geeft aan dat het vermogen lichtjes groeit. Wie weet kunnen we daar iets mee. Dit wordt misschien een actiepunt. Contributie zal gelijk blijven. Voor 2014 is alles al betaald, en zelfs al een gedeelte van 2015. Vragen zijn er verder niet. Henk wordt bedankt voor het maken van dit heldere overzicht. 
Verslag kascommissieMevr. Sterenberg leest namens dhr. Harmsen een verklaring voor. Ze besluit deze met goedkeuring van de jaarstukken en het bestuur te dechargeren voor het financieel beleid over 2014. Dit begroeten wij met applaus.Onze voorzitter bedankt de commissie voor het gedane werk. 
Nieuw lid kascommissieDhr. Hamsen is aftredend. Na wat heen en weer gepraat, stelt mevr . de Jong – Boslaan, zich beschikbaar. Fijn, zo zijn we weer compleet. 
BestuurssamenstellingMartin Kedde is aftredend en niet herkiesbaar. Tot op heden zijn er geen nieuwe aanmeldingen voor een bestuursfunctie binnen gekomen. Binnen de huidige samenstelling wordt er geschoven met de functies. Het bestuur stelt het volgende voor: Christiaan Boeve, voorzitter en Erna Hekert, secretaris. De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel. Vervolgens is er 1 kandidaat die erover nadenkt om de openstaande bestuursfunctie te vervullen. Als hier meer over bekend is dan zullen wij dit bekend maken. 
Mededeling door de nieuwe voorzitterMartin Kedde is 5 jaar voorzitter geweest. Hij had heel veel lijntjes en netwerken, hij wist alles. Hij had een enorme betrokkenheid, inzet en warmte met de wijk. Maar zeker ook voor de individuele inwoner. Hartelijk bedankt voor je inzet. Wij betreuren je besluit, maar respecteren het! Als dank wordt Martin een attentie aangeboden met daarbij een bos bloemen.Martin geeft aan dat hij het al die jaren met veel plezier heeft gedaan. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking. 
RondvraagDhr. Seinen: De singel bij zijn huis is gesnoeid, maar met de aanleg van de nieuwe struiken/bomen is nog niets gebeurd? Henk Warners krijgt hierover een mail.Mevr. De Jong:Tussen de woningen ligt nog afval van het snoeien, wordt dit niet opgeruimd? Dit punt nemen wij mee naar de gemeente.Worden de nieuwe leden nog steeds op dezelfde manier benaderd? Ja, de nieuwe bewoners worden van harte welkom geheten met daarbij een koek en een aanmeldingsformulier. Dhr. Veurink: Meer geld in kas betekent dat er meer activiteiten worden georganiseerd?Zijn er nieuwe activiteiten die jullie leuk vinden, breng ze in en wij gaan er naar kijken.Er zijn nu 4 bestuursleden, hoe nu verder ? Op dit moment wachten wij op het antwoord van de kandidaat die er over nadenkt. 
SluitingDe nieuwe voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid.Hij nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. En voor straks wel thuis.
 03-04-2015Secreataris:Christiaan en Erna

Geef een reactie

Your email address will not be published.