Notulen ALV 4 april 2017

Notulen Algemene Vergadering 4 april 2017

Opening Voorzitter Christiaan Boeve opent de vergadering. Alle aanwezigen (18) worden van harte welkom geheten. Tevens worden de schriftelijke afmeldingen (6) voorgelezen. Er komen geen aanvullingen vanuit de aanwezigen. Verder is er één mail binnengekomen die bij punt 10 wordt besproken.
Notulen 5 april 2016 Deze zijn te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl Van de vorige vergadering liggen er exemplaren ter inzage. De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.
Mededelingen
Een oproep om de presentielijst te tekenen:
Jaarverslag secretaris (zie bijlage 1) Er komen een aantal aanvullingen wat betreft het ledenbestand die direct zijn verwerkt.
Jaarverslag penningmeester (zie bijlage 2) Henk geeft hierop een toelichting: Er is een afname van het ledenbestand en door kosten van de algemene ledenvergadering, de sponsoring, het jaarlijkse uitje en de nieuwjaarsreceptie is er een afname van het vermogen.Henk wordt bedankt voor het maken van het financieel overzicht.
Verslag kascommissie (dhr. Koopman en mevr. De Jong) Mevrouw De Jong leest de verklaring voor. Ze besluit deze met goedkeuring van de jaarstukken en verzoekt het bestuur decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de commissie voor het gedane werk. Mevrouw De Jong heeft deze taak 2 keer op zich genomen en is aftredend.
Benoeming nieuw lid kascommissie Dhr. Veurink meldt zich aan en neemt de nieuwe taak op zich samen met dhr. Koopman.
Van de voorzitter: Het uitje van eind 2016 (bezoek aan de kalkovens Dedemsvaart) is een weloverwogen beslissing geweest. Er is goed gekeken wat wél en wat niet kan na de teleurstelling van het afgelaste uitje in 2015. Terugkijkend is het een mooie dag geweest. Ideeën zijn van harte welkom om het volgende uitje ook een succes te laten worden. Twee keer per jaar is er een overleg met de gemeente (Breed Overleg). Dit is een manier om kenbaar te maken wat er speelt binnen de wijk. O.a. onderhoud singels en verlichting. De gemeente is nieuw beleid aan het ontwikkelen dat definitief wordt als het budget het toelaat. Er is via de mail een vraag van een bewoner binnengekomen over de kapvergunning/ herplantingsplicht en de controle hierop. Het onder de aandacht brengen van eigen initiatief van een enkele bewoner kan leiden tot resultaat omdat de gemeente hier gevoelig voor is. De gemeente maakt luchtfoto’s van singels en bomen en komt controleren. Als er iets niet klopt wordt men hierop aangesproken. Snippergroen: bewoners krijgen sinds 2017 weer een brief n.a.v. de luchtfoto’s. Soms wordt er individueel naar een oplossing gezocht. De leden komen tot de conclusie dat het er niet netter op is geworden in de wijk Dit punt wordt meegenomen naar het Breed Overleg op 18 april. Het College van B&W heeft een bezoek gebracht aan de wijk Heemse. De start was bij het wijkgebouw Norden-Hazenbos, daarna werd de school De Vlinder bezocht en werd er gesproken met het team Samen Doen om te horen hoe de school met maatschappelijke problemen omgaat. Als laatste werd er gestopt bij het Gezondheidscentrum De Brink waar een rondleiding werd gegeven en er werd uitgelegd hoe de verschillende disciplines onder één dak samenwerken. Tijdens vergaderingen kijken wij of we kunnen participeren in de wijk en/of er een rol voor ons ligt bij bijv. burendag of de kerstwandeling. Verder willen we nog een keer spontaan bij elkaar komen in het kader van gezelligheid, elkaar ontmoeten. Ledenbestand: ieder nieuw lid krijgt een aanmeldingsbrief met daarbij een lekkere kruidkoek. Op dit moment wordt er kritisch gekeken naar de aanmeldingsbrief omdat deze niet meer up-to-date is. Deze brief met daarbij een nieuwe folder wordt door Johan Seinen vernieuwd en aangepast. Als dit klaar is krijgen ook alle leden en niet-leden in onze wijk deze uitgereikt. Ideeën zijn altijd welkom! Container voor plastic. De gemeente heeft een enquête gehouden over huisvuil en aan de hand hiervan wordt er besloten of die container er komt.
Bestuurssamenstelling Mireille Gruppen treedt af i.v.m. verhuizing. Zij wordt bedankt voor haar inzet en ontvangt een bos bloemen met daarbij een cadeaubon. Geesje Nieuwenhuis wordt als opvolgster welkom geheten. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Ria Braaksma is aftredend, zij stelt zich herkiesbaar. Bij deze is Ria opnieuw benoemd. Ria heeft hierbij een kleine kanttekening en geeft aan dat zij niet zeker weet of zij de 5 jaar gaat vol maken.
Rondvraag Ingekomen mail aangaande vervuiling van de vijver van Clara Feyoena Heem. De mail wordt voorgelezen en Martin Kedde vult aan: de ratten veroorzaken overlast en gaan de wijk in. Dit is gevaarlijk voor onze gezondheid. Het is al een keer aanhangig gemaakt. De gemeente geeft aan dat het aan de overstort ligt. Op het kruispunt zit een overstortklep waardoor het regenwater geloosd wordt in de vijver. Het is een jarenlang getouwtrek over wie er verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de vijver. Tot nu toe is dit nog maar één keer gebeurd. Het pad vanaf Clara naar de Lindenlaan is zeer slecht, zeker voor rolstoelgebruikers. Verkeersdrempels zijn in de wijk erg hoog en moeilijk te nemen. Is het bekend waarom leden opzeggen? Christiaan: niet bekend.
Sluiting

Geef een reactie

Your email address will not be published.