Author's posts

N34

N34 Voor de laatste informatie over de N34 kunt u kijken op: www.overijssel.nl/n34

Plaatselijk belang

Voor het nieuws van Plaatselijk Belang Heemse kijkt u op: www.plaatselijkbelangheemse.nl

Mededeling van de wijkagent

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Frank Scheper: Het zal u en jullie niet ontgaan zijn, maar in de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk Heemse. Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is eer één te veel Daarom …

Continue reading

Nieuwbouwplannen 16 juni 2017

Er komt een nieuw Clara Feyoena Heem. In december start op de huidige locatie nieuwbouw van het psychogeriatrische verpleeghuis. De voorbereiding zijn in volle gang. Zie voor meer informatie: https://www.saxenburgh.nl/algemeen/nieuws/bericht/500/nieuwbouw-clara-feyoena-heem

Agenda ALV op 10 april 2018

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018 Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Aanvang: 19:45 uur, vanaf 19:30 uur koffie/thee Agenda: Opening Notulen 4 april 2017 Mededelingen Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Verslag kascommissie (dhr. Koopman en dhr. Veurink) Benoeming nieuw lid kascommissie Van de voorzitter Bestuurssamenstelling Erna Hekert is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Wij zijn bezig het …

Continue reading

Notulen ALV 4 april 2017

Notulen Algemene Vergadering 4 april 2017 Opening Voorzitter Christiaan Boeve opent de vergadering. Alle aanwezigen (18) worden van harte welkom geheten. Tevens worden de schriftelijke afmeldingen (6) voorgelezen. Er komen geen aanvullingen vanuit de aanwezigen. Verder is er één mail binnengekomen die bij punt 10 wordt besproken. Notulen 5 april 2016 Deze zijn te vinden …

Continue reading

Agenda ALV op 4 april 2017

Belangenvereniging Heemserbos ALV op 4 april 2017 Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur koffie en thee. Agenda: Opening Notulen 5 april 2016 Mededelingen Jaarverslag Secretaris (bijlage 1) Jaarverslag penningmeester (bijlage 2) Verslag kascommissie (dhr. Koopman en mevr. De Jong) Benoeming nieuw lid kascommissie Van de voorzitter Bestuurssamenstelling: Mireille Gruppen treedt af …

Continue reading

Notulen ALV 5 april 2016

Locatie Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg Opening Voorzitter Christiaan Boeve opent de vergadering. Alle aanwezigen (26) werden van harte welkom geheten. Tevens werden de schriftelijke afmeldingen (6) voorgelezen. Notulen 1 april 2015 Deze waren te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl Vanuit de aanwezigen kwam naar voren dat deze niet geopend konden worden. Als je intikt Heemserbos met …

Continue reading

Agenda ALV op 5 april 2016

Belangenvereniging HeemserbosAlgemene Ledenvergadering op dinsdag 5 april 2016Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en theeAgenda: Opening Notulen 1 april 2015  Deze zijn te vinden op onze website www.belangenverenigingheemserbos.nl Mededelingen  De contributie blijft hetzelfde: gezinnen € 15,-, alleenwonende €12,-. rekeningnummer: NL09 RABO 03849 36342 t.n.v. de penningmeester Belangenvereniging Heemserbos Jaarverslag …

Continue reading

Artikel Rob Meijer (politie)

Van uw wijkagent Rob Meijer: Aangifte/melding wat doet de politie ermee? Als wijkagent kan ik niet in mijn eentje zorgen voor uw veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit hoop ik dan ook samen met bewoners en andere partners te doen. Daarvoor is wel uw melding nodig. LET OP!! Een melding is iets anders dan …

Continue reading

Notulen ALV Heemserbos 1 april 2015

Belangenvereniging Heemserbos Notulen Algemene Ledenvergadering 1 april 2015 Locatie: Sjaloomkerk Welkom Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie, thee en erbij: een koekje.Onze wijkgenoten “druppelen” binnen. Opening Rond de klok van 19.45 uur opent onze voorzitter Martin Kedde de bijeenkomst. Helaas constateert hij, net als in 2014, een matige opkomst. Maar u bent er! Laten we beginnen.Er zijn extra notulen en andere …

Continue reading

uitnodiging nieuwjaarsreceptie januari 2015

Beste leden van de Belangenvereniging Heemserbos,Het bestuur van de belangenvereniging heeft het genoegen jullie uit te nodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst januari 2015op zaterdagmiddag 17 januari 2015 van 16:30 – 18:30 uur in het Boomstammenrestaurant Het Heemse.De receptie wordt gehouden in de benedenzaal.Het is leuk om iedereen weer te spreken en de beste wensen te gevenvoor het nieuwe …

Continue reading

Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2014

Op 18 januari 2014 waren we weer bij elkaar in restaurant Het Heemse voor onze traditionele  nieuwjaarsreceptie.De beste wensen voor 2014 werden uitgewisseld en er is gezellig en geanimeerd bijgepraat.

Snippergroen

Snippergroen De bijeenkomst over het snippergroenbeleid van de gemeente waar de heer E. Berkelmans een toelichting heeft gegeven, heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 november 2011.   14 december 2011:De heer E. Berkelmans, projectleider beleid snippergroen gemeente Hardenberg, laat het volgende weten:Mijn toezegging op de bijeenkomst van 3 november ’11 om met ongeveer 5 weken meer duidelijkheid te verstrekken, loopt …

Continue reading