Snippergroen

Snippergroen De bijeenkomst over het snippergroenbeleid van de gemeente waar de heer E. Berkelmans een toelichting heeft gegeven, heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 november 2011.   14 december 2011:De heer E. Berkelmans, projectleider beleid snippergroen gemeente Hardenberg, laat het volgende weten:Mijn toezegging op de bijeenkomst van 3 november ’11 om met ongeveer 5 weken meer duidelijkheid te verstrekken, loopt enige vertraging op.De gesprekken met belanghebbende partijen, onder andere de eigenaren  van de kabels en leidingen, zijn nog niet afgerond.Wordt vervolgd zodra er meer nieuws is Voor specifieke en persoonlijke vragen kunt u terecht bij Gebouwen en Gronden, telefoon 289388 Wij verwijzen naar:

Gemeentepagina van 6 oktober 2010 in De Toren
Gemeente biedt inwoners mogelijkheid snippergroen te kopen
De gemeente Hardenberg biedt inwoners de mogelijkheid om onder voorwaarden delen van het openbaar groen dat aan het eigen perceel grenst aan te kopen.
Snippergroen
Snippergroen zijn kleine percelen grond met weinig betekenis voor de openbare ruimte of die geen onderdeel zijn van de gemeentelijke infrastructuur en die geen deel uit maken van de hoofdgroenstructuur. De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners die een groenstrook naast hun eigen perceel hebben, om deze groenstrook aan te kopen of in gebruik te kunnen nemen. De gemeente werkt hier indien mogelijk aan mee, omdat dit past binnen de gemeentelijke ambities. In sommige gevallen zijn groenstroken echter ook in gebruik genomen zonder dat hier afspraken over gemaakt zijn. De gemeente Hardenberg wil zoveel mogelijk rechtsgelijkheid en duidelijkheid bieden richting haar inwoners, en heeft daarom nu regels vastgesteld waarin staat hoe de gemeente omgaat
met het snippergroen.
Verkoopprijzen
De groenstroken die worden verkocht of verhuurd mogen in principe alleen worden gebruikt om de tuin uit te breiden. Meerdere groenstroken die naast elkaar liggen, worden alleen verkocht als de resterende deelpercelen ook verkocht worden. Hiermee wordt getracht versnippering te voorkomen. Percelen groen die onderdeel zijn van de hoofdgroenstructuur worden niet verkocht of verhuurd. Deze hoofdgroenstructuur waarborgt het groene karakter van de gemeente Hardenberg. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op reële marktprijzen en liggen vast. In 2010 kost een strook snippergroen aan de voorkant van een woning 50 euro per vierkante meter, exclusief overdrachtbelasting en kosten koper. Voor snippergroen aan de zij- of achterkant van een woning moet 90 euro per vierkante meter betaald worden. Bij gronden die groter zijn dan 200 vierkante meter of waarop een extra bebouwingsmogelijkheid wordt gecreëerd door verkoop, wordt de grondprijs door middel van taxatie vastgesteld. Als verkoop van de grond niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er kabels, leidingen of riolering
in liggen, is het in bepaalde gevallen mogelijk de gronden te huren voor 2 euro per vierkante meter per jaar, met een minimum van 50 euro per jaar.
Overeenkomsten Bestaande overeenkomsten over gebruik van snippergroen worden in de komende periode indien mogelijk geactualiseerd. De inwoners waar het om gaat worden hierover door de gemeente Hardenberg benaderd. Voor het overige snippergroen gaat de gemeente de komende periode in kaart brengen welke percelen in aanmerking komen voor verkoop of verhuur. Inwoners die op dit moment een perceel grond in gebruik hebben genomen zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt, worden ook benaderd door de gemeente. Als blijkt dat deze percelen in aanmerking komen voor verkoop of verhuur, kunnen deze inwoners ook een koop- of huurovereenkomst sluiten met de gemeente. In een aantal gevallen wordt inwoners die een perceel in gebruik hebben genomen verzocht dit te ontruimen. Inwoners die belangstelling hebben voor een strook snippergroen, kunnen zich melden bij de gemeente Hardenberg via het Digitaal Loket op www.hardenberg.nl

Geef een reactie

Your email address will not be published.